ارزیابی امنیتی آزمایشگاه های حوزه افتا ارزیابی امنیتی آزمایشگاه های حوزه افتا

یکی از فعاليت‌هاي اداره کل ارزیابی امنیتی محصولات، ارزيابي آزمايشگاه‌‌ها و صدور گواهی برای آن‌هاست که این امر باعث رونق كسب و كار آزمايشگاه‌ها می‌شود. الزام شركت‌ها به معرفي محصولات براي ارزيابي امنيتي و دريافت گواهي امنيتي موجب می‌شود تا آزمايشگاه‌هاي متعددي در اين حوزه شروع به فعاليت كنند و اين امر منجر به اشتغال كارشناسان امنيتي در آزمايشگاه‌ها می گردد و از طرفي تعدد محصولات منجر به رونق كسب و كار آزمايشگاه‌ها و كسب درآمد بيشتر می‌شود .

فرآیند صدور گواهی آزمایشگاه

فرآیند صدور گواهی آزمایشگاه

رديف عنوان سند محتواي سند قالب سند
1 اسناد اعتباري فرم اعتباري XSN
راهنماي اعتباري PDF
برچسب زونکن اعتباري DOCX
2 اسناد فنی اسناد و مدارک لازم RAR
3 پيوست 3 نظامنامه کيفيت PDF
4 طرح ارزيابي امنيتي محصولات طرح ارزيابي امنيتي محصولات PDF
5 راهنماي آزمايشگاه هاي ارزيابي امنيتي محصولات افتا راهنماي آزمايشگاه ها PDF
6 راهنماي اعتباربخشي آزمايشگاه راهنماي اعتباربخشي آزمايشگاه PDF