ارزیابی امنیتی آزمایشگاه های حوزه افتا ارزیابی امنیتی آزمایشگاه های حوزه افتا

یکی از فعاليت هاي اداره کل ارزیابی امنیتی محصولات، ارزيابي آزمايشگاه ها و صدور گواهی برای آنها است که این امر باعث رونق كسب و كار آزمايشگاه ها می شود. الزام شركت ها به معرفي محصولات براي ارزيابي امنيتي و دريافت گواهي امنيتي موجب می شود تا آزمايشگاه هاي متعددي در اين حوزه شروع به فعاليت كنند كه اين امر منجر به اشتغال كارشناسان امنيتي در آزمايشگاه ها می گردد و از طرفي تعدد محصولات منجر به رونق كسب و كار آزمايشگاه ها و كسب درآمد بيشتر می شود .

فرآیند صدور گواهی آزمایشگاه

فرآیند صدور گواهی آزمایشگاه

  • آخرين به روزرساني: 1395/11/18
رديف عنوان سند محتواي سند قالب سند
1 اسناد اعتباري فرم اعتباري XSN
راهنماي اعتباري PDF
برچسب زونکن اعتباري DOCX
2 اسناد فنی اسناد و مدارک لازم RAR
3 پيوست 3 نظامنامه کيفيت PDF
4 طرح ارزيابي امنيتي محصولات طرح ارزيابي امنيتي محصولات PDF
5 راهنماي آزمايشگاه هاي ارزيابي امنيتي محصولات افتا راهنماي آزمايشگاه ها PDF
6 راهنماي اعتباربخشي آزمايشگاه راهنماي اعتباربخشي آزمايشگاه PDF

آخرين به روزرساني: 1396/12/16