نمایش محتوا نمایش محتوا

  • راهنمايي ارباب رجوع براي آگاهي از ارزيابي امنيتي محصولات شامل مراحل زير است:

1-مراجعه به آدرس اينترنتي http://eram.ito.gov.ir/web/guest/home

2- ورود به بخش ارزيابي امنيتي

3- ورود به زيربخش ارزيابي امنيتي محصولات:

  • آشنايي با فرآيند ارزيابي امنيتي محصولات: در اين بخش، شركت توليد­كننده محصول به عنوان ارباب­رجوع اداره ارزيابي امنيتي محصولات مي­تواند فرآيند و مراحل ارزيابي امنيتي محصول خود و نحوه صدور گواهي را مشاهده كند.
  • فهرست محصولات داراي گواهي: در اين بخش، توليدكننده محصول مي­تواند درج نام و مشخصات محصول خود را كه واجد صدور گواهي شده است مشاهده كند. همچنين خريدار محصول مي­تواند صحت گواهي محصول فروشنده را در اين قسمت كنترل كند.
  • فرم ها، دستورالعمل ها و استاندارد: در اين بخش، توليدكننده محصول مي­تواند استانداردها و ملاك ارزيابي امنيتي را مشاهده و مطالعه نموده و محصول خود را بر اساس استانداردهاي رايج امنيتي توليد كند

 

  • راهنماي ارباب رجوع در خصوص ارزيابي امنيتي آزمايشگاه هاي حوزه افتا از به شرح ذيل    مي باشد :

1- ورود به سايت سازمان از طريق آدرس ito.gov.ir

 2-خدمات الكترونيك

 3-صدور گواهي فعاليت آزمايشگاه در حوزه  ارزيابي امنيتي محصولات (ارم )

 4- ارزيابي امنيتي

 5-ارزيابي امنيتي آزمايشگاه هاي حوزه افتا

 6- فرم ها ،دستورالعمل ها و استانداردها  به مراحل ارزيابي آزمايشگاه