برگزاری نخستين جلسه آموزشي تهيه مستندات محصول برگزاری نخستين جلسه آموزشي تهيه مستندات محصول

نخستين جلسه آموزشي توضيح مفاهيم و نحوه تكميل مستندات محصولات بومی در تاريخ 05/10/94 با حضور تعدادي از مديران فني شركت­هاي توليدكننده بومي در محل مركز مديريت راهبردي افتا برگزار شد. در اين جلسه مفاهيم و نحوه تكميل فرم پيكربندي، سند شرح محصول، سند هدف امنيتي و سند مشخصات كاركردي محصول در حوزه برنامه‌های كاربردي تحت وب براي حضار تبيين شد.همچنين در اين جلسه، پروفايل حفاظتي برنامه‌های كاربردي تحت وب نيز در اختيار شرکت‌ها قرار داده شد تا پس از بررسي آن، نظرات خود را به مركز مديريت راهبردي افتا ارسال نمايند.بر اساس تصميمات اخير تا پايان سال جاري روزهاي شنبه هر هفته در صورت احراز حدنصاب تعداد شرکت‌های متقاضي، جلسات توجيهي در خصوص روش تكميل مستندات محصول برگزار می‌شود كه مديران فني شرکت‌ها می‌توانند در اين جلسات حضور يابند. شركت­هاي متقاضي می‌باید روزهاي يكشنبه با شماره تلفن 86031507 تماس حاصل نمايند تا براي جلسه شنبه هفته بعد از آن تاريخ هماهنگي به عمل آيد.

تاریخ : 1394/10/05