برگزاري دومين جلسه آموزشي تهيه مستندات محصول برگزاري دومين جلسه آموزشي تهيه مستندات محصول

دومين جلسه آموزشي توضيح مفاهيم و نحوه تكميل مستندات UTM بومي در تاريخ 94/10/14 با حضور تعدادي از مديران فني شركت­هاي توليدكننده بومي در محل مركز مديريت راهبردي افتا برگزار گرديد. در اين جلسه مفاهيم و نحوه تكميل فرم پيكربندي، سند شرح محصول، سند هدف امنيتي و سند مشخصات كاركردي محصول براي حضار تبيين شد.

همچنين در اين جلسه، پروفايل حفاظتي UTM نيز در اختيار شركت ها قرار داده شد تا پس از بررسي آن، نظرات خود را به مركز مديريت راهبردي افتا ارسال نمايند.

بر اساس تصميمات اخير، تا پايان سال جاري روزهاي شنبه هر هفته در صورت احراز حدنصاب تعداد شركت هاي متقاضي، جلسات توجيهي در خصوص روش تكميل مستندات محصول برگزار مي شود كه مديران فني شركت ها مي توانند در اين جلسات حضور يابند. شركت­هاي متقاضي مي بايد روزهاي يكشنبه با شماره تلفن 86031507 تماس حاصل نمايند تا براي جلسه شنبه هفته بعد از آن تاريخ هماهنگي بعمل آيد.

تاریخ : 1394/10/14