دستورالعمل ارزیابی امنیتی محصولات خارجی دستورالعمل ارزیابی امنیتی محصولات خارجی

دستورالعمل ارزیابی امنیتی محصولات خارجی تدوین شده است و به محض تصویب، اطلاع رسانی عمومی خواهد شد. بدیهی است نمایندگان فروش محصولات خارجی یا متقاضیان دولتی خرید محصولات خارجی می توانند به محض تصویب دستورالعمل، نسبت به ارسال درخواست ارزیابی امنیتی محصول اقدام نمایند.

تاریخ : 1394/09/30