برگزاری نمايشگاه محصول SOC بومي برگزاری نمايشگاه محصول SOC بومي

برگزاری نمايشگاه محصول SOC بومي

نمايشگاه تخصصي SOC بومي در تاريخ 94/10/14 با حضور 9 شركت بومي توليدكننده محصول SOC در محل وزارت نيرو به ميزباني آن وزارتخانه برگزار شد.

با توجه به تعدد و انواع مختلف محصولات امنيتي در حوزه هاي گوناگون امنيتي، علت برگزاري نمايشگاه فوق در حوزه SOC ، نياز جدي زيرمجموعه وزارت نيرو( و البته ساير وزارتخانه ها و سازمان ها) به ضرورت و توانايي تشخيص تجميعي حملات عنوان شد.

تاریخ : 1394/10/14